Voorwaarden van toepassing

Behoudens een uitdrukkelijke schriftelijke bepaling onzerzijds zijn onze offertes en verkopen en meer algemeen al onze commerciële betrekkingen aan onderhavige algemene verkoopvoorwaarden onderworpen. Als de algemene aankoopvoorwaarden van de koper niet met onze algemene verkoopvoorwaarden overeenstemmen, zijn enkel onze algemene voorwaarden van toepassing. 

Doel

De contracten die door de huidige algemene voorwaarden geregeld worden, hebben als enig doel de verkoop van diensten, prestaties en goederen. De plaatsing valt onder de verantwoordelijkheid van de koper. 

Offertes

Onze publiciteit en informatie vormen geen offertes en worden zonder verplichting gegeven. De afbeeldingen, afmetingen, gewichten en technische gegevens in onze catalogus zijn louter informatief en vormen geen contractuele informatie. Onze offertes zijn van bepaalde duur. Bij gebrek aan een tegengestelde bepaling blijven onze offertes één maand geldig. 

Opstellen van een contract

Contracten moeten op het hoofdkantoor van 2ingis®, Ransbeekstraat 230, Brussel opgemaakt worden. 

Prijzen

Onder voorbehoud van een tegengestelde overeenkomst zijn de prijzen van onze diensten, prestaties en goederen exclusief btw. Onze leveringen worden volgens de incoterm EXW (Ex Works) uitgevoerd. 

Verhoging van de prijzen

Als één of meer onderdelen van de kostprijs na de datum van de offerte maar vóór de levering stijgen, zelfs als gevolg van onvoorziene omstandigheden, kan de overeengekomen prijs verhoogd worden. De nieuwe prijs zal ten laatste bij de levering aan de koper meegedeeld worden. In geval van een prijsverhoging van meer dan 10 % kan de koper afzien van de verkoop door ons binnen de 15 dagen na de mededeling van de prijsverhoging van zijn beslissing op de hoogte te brengen. 

Betaling

Onder voorbehoud van een ander schriftelijk akkoord moet de betaling binnen de 10 dagen na factuurdatum uitgevoerd worden. Elke betalingsachterstand leidt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot een nalatigheidsintrest van 12 % per jaar die met een forfaitaire vergoeding van 15 % van het factuurbedrag of minimaal 150 euro verhoogd wordt. 

Leveringstermijn

De leveringstermijnen worden als indicatie gegeven. Wij kunnen niet verantwoordelijk geacht worden voor indirecte schade ten gevolge van een niet-levering of een latere levering. Als de vertraging van de levering 30 dagen overschrijdt, kan de koper afzien van de verkoop waarbij zijn voorschot (met uitzondering van de een of andere schadevergoeding) hem zal worden terugbetaald. 

Geval van overmacht

Een geval van overmacht, ongeacht de origine ervan, ontheft de leverancier van zijn verplichtingen om te leveren. 

Klachten

Alle klachten (zichtbare gebreken of non-conformiteit) moeten ten laatste 8 dagen na ontvangst van de goederen per aangetekend schrijven gemeld worden (2ingis® nv, Ransbeekstraat 310, B-1120 Brussel). Na het verstrijken van die termijn worden de leveringen als aanvaard beschouwd en zal een klacht niet meer behandeld worden. De klacht ontheft de koper niet van zijn plicht om zijn betaling binnen de in de algemene verkoopvoorwaarden vermelde betalingstermijn uit te voeren. Als de klacht gegrond is, kunnen wij de goederen terugnemen en ze door gelijkaardige goederen vervangen of kunnen wij aan de koper een creditnota uitschrijven ter waarde van het bedrag van de goederen, exclusief andere schadevergoedingen en intresten. Goederen mogen onder geen beding teruggegeven worden zonder dat wij daar van tevoren van op de hoogte gebracht werden. De terugzendkosten zijn ten laste van de koper, behalve bij voorafgaand akkoord onzerzijds. 

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven ons eigendom tot ze volledig betaald zijn (hoofdsom, accessoires en kosten). 

Leveringsrisico

De goederen worden voor rekening en risico van de koper vervoerd. Elke levering leidt tot de facturatie van de verzendkosten. 

Annulering

Ingeval de koper zijn bestelling annuleert, moet hij bij wijze van vergoeding 25 % van de geannuleerde bestelling aan ons betalen. Als het bestelde product speciaal voor de koper vervaardigd werd, kan de bestelling niet geannuleerd worden en moet de totaalsom van de bestelling betaald worden. 

Invorderbaarheid

Wanneer een enkele factuur niet binnen de vereiste termijn wordt betaald, kunnen wij van rechtswege het te betalen saldo van alle andere facturen, zelfs als ze nog niet vervallen zijn, invorderen. 

Uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde

Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, zal de verkoop van rechtswege ontbonden worden. 

Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Betwistingen aangaande de interpretatie en de uitvoering van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn aan het Belgische recht onderworpen. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.